Bankowcy i ubezpieczyciele są skuteczni tylko w 24%

Co najczęściej zmieniały u siebie banki i firmy ubezpieczeniowe? W ponad 30% głównym celem zmian była restrukturyzacja, a w dalszej kolejności strategia oraz zmiana kultury organizacyjnej. Jednak tylko 24% organizacji z tych branż w pełni zrealizowała zakładane cele. Skuteczność banków i firm ubezpieczeniowych we wdrażaniu zmian jest niższa niż średnia dla firm w Polsce (blisko 30%). Dlaczego?

Zbyt często menadżerowie w tych organizacjach biorą na siebie zarządzanie zmianą i całą odpowiedzialność. W związku z tym w mniejszym stopniu angażują pracowników niższego szczebla. To poważna bariera zwłaszcza wtedy, gdy zmiany dotyczą bardzo wielu osób na różnych poziomach organizacji – mówi Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmiana.

Kolejna trudność jest związana ze strukturą organizacyjną banków i firm ubezpieczeniowych. Są to z reguły wielkie organizacje, mające bardzo dużo szczegółowo opisanych procedur i procesów.

Dlatego wdrożenia są tak czasochłonne, jak również tak skomplikowane. Zmiany w jednym obszarze pociągają za sobą konieczność dokonania zmian w wielu innych – mówi Jarosław Rubin.

Zakres zmian i ich wysoki stopień komplikacji powodują, że w branży bankowej i ubezpieczeniowej tak często przekraczany jest budżet wdrożeń (w blisko co drugim przypadku, przy średniej ok. 30% dla polskich firm). To wyjaśnia również, dlaczego średni czas trwania zmiany wynosił w tych branżach 18,5 miesiąca, a więc był nieco dłuższy nawet niż w przedsiębiorstwach przemysłowych (przy średniej dla ogółu firm 12 miesięcy).

W badaniu wzięła udział przede wszystkim kadra zarządzająca, w tym menadżerowie, którzy kierowali zmianami w bankach i w firmach ubezpieczeniowych. Co było kluczowe dla tych, którzy zakończyli wdrażanie z sukcesem? Dla 49% respondentów najważniejsza była postawa menedżerów najwyższego szczebla, a w dalszej kolejności wskazywali zaangażowanie pracowników (37%) oraz postawę menedżerów liniowych (31%).

Jakie jeszcze wnioski płyną z raportu? Większość respondentów (80%) oceniła, że wdrażane zmiany pozytywnie wpłynęły na wyniki krótkookresowe firmy. A według 67% badanych wzmocniły pozycję konkurencyjną organizacji.

* Raport powstał na bazie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 212 respondentów. Prawie 30% z nich należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 40% kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

In : Biznes

Related Articles