Refundacja środków higienicznych dla osób chorych

Osoby niepełnosprawne, wymagające opieki oraz osoby starsze często nie mogą samodzielnie korzystać z toalety. Dla zwiększenia ich komfortu życia można zaopatrzyć je w środki higieniczne, takie jak pieluchomajtki. Jak uzyskać refundację kosztów za takie środki?

Refundacja z NFZ

Wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, mają prawo do skorzystania z refundacji na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, podkłady i pampersy dla dorosłych.

W tym celu należy skierować się do lekarza prowadzącego. Może tego dokonać albo osoba wymagająca zastosowania środków higieny intymnej, albo jej opiekun. Lekarz po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta może wypisać pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Mogą to być pieluchomajtki dla dorosłych, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady, tzw. „Część A”. Takie zlecenie może wypisać:

  • onkolog kliniczny,
  • chirurg,
  • felczer,
  • urolog,
  • neurolog,
  • lekarz internista,
  • geriatra,
  • ginekolog onkologiczny.

Wystarczy tylko pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w środki higieniczne wypisane przez lekarza-specjalistę, aby przez kolejne 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej pielęgniarka lub położna kontynuowała refundację zaopatrzenia z ubezpieczenia zdrowotnego.

Po uzyskaniu odpowiedniego zlecenia lekarskiego w „Części A” należy je potwierdzić we właściwym oddziale NFZ. Zlecenie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej niż przez 30 dni. Potwierdzenia pacjent może dokonać osobiście, drogą pocztową lub przez swojego opiekuna-pełnomocnika. Oddział NFZ potwierdzi zlecenie i wystawi pacjentowi kartę comiesięcznego zaopatrzenia, czyli „Część B” zlecenia maksymalnie na kolejne 12 miesięcy.

Ważne!

Punkt sprzedaży pampersów dla dorosłych i innych podobnych środków wchłaniających musi mieć umowę o współpracy z oddziałem NFZ, aby refundacja doszła do skutku. Trzeba zabrać ze sobą również kartę zaopatrzenia comiesięcznego.

W sklepie trzeba pozostawić zlecenie „Część A”, zaś „Część B” powinna pozostać w posiadaniu kupującego. Jeśli zajdzie potrzeba kolejnego zakupu, należy udać się z tą częścią zlecenia do lekarza.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie pieluchomajtki są refundowane do 60 sztuk miesięcznie i mogą zostać zamienione na pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie, przy czym limit finansowania ze środków publicznych wynosi 77 zł.

Related Articles