Rząd przyjął projekt zmian Prawa własności przemysłowej

24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki. Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do wiążących umów międzynarodowych.

Nowe rozwiązania uwzględniają konieczność stosowania przez Polskę zapisów Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Dostosowano też prawo krajowe do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących prawa własności przemysłowej i dyrektyw unijnych.

Najistotniejsze zmiany polegają na wprowadzeniu procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Zaplanowano także regulacje w zakresie stosowania przepisów proceduralnych dotyczących ochrony znaków towarowych na podstawie Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.

W projekcie nowelizacji doprecyzowano ponadto przepisy dot. ochrony  prawnej wynalazków biotechnologicznych. Zaproponowano zmiany w zakresie upowszechnienia dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej, wprowadzenia rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Nowelizacja postuluje ponadto usunięcie luk prawnych i dostrzeżonych w praktyce trudności interpretacyjnych. Wprowadzi również rozwiązania upraszczające procedurę postępowania przed Urzędem Patentowym i obniżenie opłaty za zgłoszenie znaków towarowych.

Bardziej precyzyjne i przejrzyste przepisy pozwolą zmniejszyć ilość korespondencji pomiędzy Urzędem Patentowym a zgłaszającym o ok. 3 proc. W wyniku tego możliwe będzie np. uniknięcie postępowań odwoławczych czy skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń o ok. 6 miesięcy. Wprowadzenie instytucji tzw. listów zgody umożliwi zgłaszającemu uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach, w których obecnie Urząd zmuszony jest wydać decyzję odmowną. Przewiduje się wydanie rocznie ok. 1000 decyzji pozytywnych w tym zakresie.

Nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

mg.gov.pl

In : Biznes

Related Articles