W jaki sposób ocenić opłacalność faktoringu dla firmy?

Faktoring to jedna z metod kontrolowania płynności finansowej i kompleksowa usługa wspierająca przedsiębiorstwa w wielu obszarach związanych z zarządzaniem należnościami. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług faktora najkorzystniej jest ocenić ich opłacalność, zestawiając koszty z potencjalnymi korzyściami.

 

Decydując się na wdrożenie w swojej firmie nowych rozwiązań, każdy przedsiębiorca zwraca uwagę przede wszystkim na koszty z tym związane, czyli w tym przypadku kwotę stanowiącą wynagrodzenie faktora. Jej wysokość zależy od zakresu działań. Podstawowe opłaty towarzyszące faktoringowi są ściśle związane z funkcjami, jakie pełni usługa, tj. z funkcją administracyjną, finansującą i zabezpieczającą. Ponoszone przez przedsiębiorcę koszty zależne są od tego, która z nich towarzyszy danej transakcji.

 

W przypadku faktoringu wynagrodzenie faktora nie powinno być jednak jedyną przesłanką, braną przez przedsiębiorstwa pod uwagę. Warto również uwzględnić potencjalne korzyści, które pośrednio mogą przełożyć się na zyski przedsiębiorstwa.

 

Faktoring jest jedną z metod kontroli płynności finansowej, dlatego oceniając czy warto z niego skorzystać należy porównać go z innymi usługami. Jeśli okaże się on tańszym źródłem finansowania, niż kredyt obrotowy lub inny rodzaj finansowania dłużnego, warto rozważyć jego wdrożenie w firmie.

 

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej zwykle wiąże się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi na przykład na zakup lub modernizację wyposażenia. W związku z tym wielu przedsiębiorców musi szukać dodatkowych źródeł kapitału. W tym celu należy dokładnie przeanalizować stosunek kosztów, z jakimi będzie wiązało się skorzystanie z faktoringu, z potencjalnymi zyskami jakie może przynieść. Wprowadzone zmiany mogą pozwolić na rozszerzenie skali działalności, zwiększenie liczby klientów, a tym samym przychodów. Jeśli będą one znacznie większe niż poniesione koszty, należy bez wahania uznać faktoring za najbardziej opłacalną usługę.

 

W porównaniu do pożyczek czy kredytu faktoring poprawia strukturę bilansu, nie wpływając na wzrost zadłużenia firmy. Jest on zatem opłacalny jeśli korzyści związane z lepszą strukturą bilansu, takie jak wyższy rating czy niższy koszt długu są wyższe niż koszty usługi.

 

Faktoring to nie tylko finansowanie, ale także szereg usług dodatkowych, takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie należności i windykacja, które zwiększają efektywność operacyjną firmy. Rozważając skorzystanie z faktoringu należy zatem zestawić koszty tej usługi z kosztami, jakie ponieślibyśmy współpracując z firmą windykacyjną.

 

Podsumowując, przy ocenie opłacalności faktoringu należy przeanalizować wszystkie  płaszczyzny korzyści, jakie oferuje współpraca z faktorem, a nie jedynie skupiać się na analizie samego kosztu usługi. Warto odpowiedzieć na pytanie na jakiej współpracy zależy firmie. Jeśli nie potrzebuje ona stałego wsparcia, korzystne będzie skorzystanie z nowych rozwiązań, jakie oferuje rynek, takich jak internetowe platformy aukcji faktur. To nowoczesne rozwiązanie pozwala wystawić na sprzedaż pojedyncze faktury, nawet o niewielkiej wartości. W tym przypadku nie ma konieczności podpisywania długoterminowych umów i przekazania całego obrotu do faktoringu, jak w przypadku współpracy z tradycyjnymi faktorami. To idealne rozwiązanie szczególnie dla podmiotów z sektora MSP, które miewają problem z dostępem do finansowania z rynku.

 

Autorem tekstu jest Jakub Ananicz, Członek Zarządu Faktorama

In : Biznes

Related Articles