Koncern Volkswagen kontynuuje drogę stabilnego wzrostu i dobrych wyników finansowych

Koncern Volkswagen kontynuuje drogę stabilnego wzrostu i dobrych wyników finansowych

– Prezes Zarządu Winterkorn: „Naszym celem gospodarczym na rok 2015 jest ponowne osiągnięcie wzrostu zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i obrotu oraz wyniku operacyjnego koncernu”
– Bardzo dobry start programu zmierzającego do poprawy efektywności marki Volkswagen
– Wynik operacyjny (łącznie z proporcjonalnym wynikiem operacyjnym chińskiego joint-venture) wzrósł do poziomu prawie 18 miliardów euro
Poznań, 13 marca 2015 r. – W roku gospodarczym 2014, mimo gorszej sytuacji na rynkach rosnących, wahających się kursów walut i niepewnej sytuacji gospodarczej na świecie, koncern Volkswagen kontynuował drogę stabilnego wzrostu. „Sprawiliśmy, że także rok 2014 był dla nas bardzo pozytywny. Od 2007 r. kroczymy drogą trwałego sukcesu, w niepewnym świecie nasz koncern jest ostoją stabilności i zaufania” – powiedział prof. dr Martin Winterkorn, prezes Zarządu Volkswagen AG podczas konferencji finansowej w Berlinie, prezentując bilans za rok gospodarczy 2014. Winterkorn zapowiedział, że także w tym roku koncern zamierza odnotować wzrost: „W 2015 r. chcemy pod każdym względem osiągnąć lepszy wynik i postawić kolejny krok w drodze na szczyt”.

Koncern Volkswagen opiera się, według słów Winterkorna, na trzech zyskownych filarach: Samochody Osobowe, Samochody Użytkowe/Inżynieria Produkcji oraz usługi finansowe, a w portfolio ma 12 fascynujących marek. Nad innowacjami pracuje ponad 46 tysięcy inżynierów i 10.000 pracowników z dziedziny IT, koncern ma płynność i stabilność finansową oraz kieruje się strategią sprawdzającą się w niepewnych czasach. „Będziemy z tych atutów korzystać i nadal je wzmacniać”, powiedział Winterkorn dodając: „ W 2014 roku wydaliśmy na badania i rozwój 11,5 miliarda euro – więcej niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo na świecie”.

Jako przykład wymienił obszary ważne dla przyszłości – pojazdy elektryczne oraz nowoczesne technologie cyfrowe. Auta czysto elektryczne, jak e-Up!1) i e-Golf2), samochody hybrydowe plug-in – A3 e-tron3), Golf GTE4) i Passat GTE5), Panamera E-Hybrid6) czy Cayenne S E-Hybrid7), aż po technologiczne perełki XL18) i Porsche 918 Spyder9) sprawiają, że koncern Volkswagen dysponuje dzisiaj największą flotą pojazdów tego typu. Kolejnym przykładem są samochody autonomiczne. „Audi i Volkswagen będą jednymi z pierwszych, którym uda się tę technologię z sukcesem wprowadzić w życie”, powiedział Winterkorn.

Jeśli chodzi o cyfryzację, to do 2020 r. standardem będzie wyposażanie nowych modeli w połączenia internetowe. Winterkorn: „Nasz koncern już dzisiaj kieruje na drogi największą liczbę aut mających łączność z siecią”. Inne ważne obszary w tej dziedzinie dotyczą programu „Przemysł 4.0” wdrażanego w fabrykach i polegającego m.in. na zastosowaniu drukarek 3D oraz na nowym rodzaju współdziałania między człowiekiem, a robotem. Działania w zakresie usług IT sięgają od analiz profilu klientów po innowacyjne modele sprzedaży.

Program wzrostu efektywności: szerokie możliwości udoskonalenia
Odnosząc się do wprowadzonego w ubiegłym roku programu wzrostu efektywności dla marki Volkswagen Samochody Osobowe, Winterkorn podkreślił: „Program przynosi bardzo dobre efekty. Wytypowaliśmy obszary, w których można osiągnąć oszczędności sięgające około połowy kwoty 5 miliardów euro, którą założyliśmy. Możliwe, że już w bieżącym roku uzyskamy w ramach tej kwoty znacznie ponad miliard euro”. Program zakłada efektywniejsze wykorzystanie fabryk na całym świecie; modele, których sprzedaż plasuje się poniżej oczekiwań, i które nie przyczyniają się do zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji zostaną wycofane z produkcji. Tam, gdzie różnorodność oferty nie wpływa na zwiększenie zysków nastąpią cięcia, a obszary przynoszące wzrost przychodów zostaną wzmocnione. Winterkorn: „W przemyśle motoryzacyjnym nastał czas historycznego przełomu. Dlatego już dzisiaj patrzymy bardzo daleko w przyszłość. Nasz program „Future Tracks” nie tylko przygotowuje nas pod względem technologicznym na przyszłe wyzwania w świecie motoryzacji, ale przede wszystkim tworzy fundament ekonomicznego sukcesu na lata. „Future Tracks” to nasz kompas wyznaczający kurs trwałego wzrostu”.
Zadowolenie z wyników osiągniętych w 2014 r. wyraził także członek zarządu ds. finansów Hans Dieter Pötsch. „W ciągu ostatnich dobrych dla nas lat osiągnęliśmy mocną pozycję. Jesteśmy dobrze przygotowani do działania w warunkach zmiennej sytuacji na rynkach samochodowych. Znamy nasze atuty i stale je wzmacniamy. Zaliczają się do nich przede wszystkim jedyna w swoim rodzaju paleta marek, zróżnicowana gama modeli wykorzystujących innowacyjne i przyjazne środowisku źródła napędu, obecność na wszystkich ważnych rynkach na świecie oraz szerokie spektrum usług finansowych”.

Wyniki roku 2014
Liczba aut wydanych klientom w minionym roku wzrosła o 4,2% do ponad 10,1 miliona (w poprzednim roku 9,7). Obroty koncernu Volkswagen w roku gospodarczym 2014 r. wzrosły o 2,8% do 202,5 (2013; 197) miliarda euro. Wynik operacyjny koncernu wzrósł o miliard euro do rekordowego poziomu 12,7 (2013; 11,7) miliarda euro.
Wśród 10,1 miliona pojazdów, które trafiły do klientów są również te sprzedane przez chińską spółkę joint-venture. W minionym roku Volkswagen Chiny sprzedał 3,7 miliona aut – o 12,4% więcej niż w poprzednim roku. Liczby dotyczące obrotu i wyniku operacyjnego koncernu nie zawierają natomiast wyników osiągniętych przez chińską spółkę.
Tradycyjnie jej działalność jest bilansowana w kapitale własnym, dlatego nie uwzględnia się jej w wyniku operacyjnym koncernu. W 2014 roku proporcjonalny wynik operacyjny wzrósł o ponad 20% do 5,4 (2013; 4,3) miliarda euro. Koncern Volkswagen osiągnął wynik operacyjny (łącznie z proporcjonalnym wynikiem operacyjnym chińskiego joint-venture) na poziomie niemal 18 miliardów euro.

Wynik finansowy wzrósł w zeszłym roku do 2,1 (2013; 0,8) miliarda euro. Do wzrostu przyczyniły się dochody (jeszcze wyższe niż i tak wysokie zeszłoroczne) z udziałów w skonsolidowanej kapitałowo chińskiej spółce oraz niższe koszty pochodnych instrumentów finansowych. Łącznie wynik finansowy brutto koncernu Volkswagen wyniósł w zeszłym roku 14,8 (2013;12,4) miliarda euro. Zyskowność brutto wzrosła z 6,3% do 7,3%. Tym samym Volkswagen mocno zbliżył się do osiągnięcia celu wyznaczonego na 2018 r., jakim jest uzyskanie trwałej zyskowności przekraczającej 8%. Wynik finansowy brutto wyniósł 11,1 (2013;9,1) miliarda euro.

W związku z pozytywnymi wynikami Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują 5 maja 2015 roku Walnemu Zgromadzeniu zwiększenie dywidendy na akcję zwykłą o 20% do 4,80
(z 4,00) euro, a na akcję uprzywilejowaną do 4,86 (z 4,06) euro. Wskaźnik stopy wypłat dywidend kształtuje się więc na poziomie 21,2% (2013; 20,6). Średnioterminowy poziom docelowy wynosi 30%.

Zwrot z inwestycji działu samochodowego koncernu wyniósł 14,9% (2013;14,5) i był znacznie wyższy niż oczekiwana stopa zwrotu wynosząca 9%. W dziale usług finansowych zysk brutto od kapitałów własnych zmniejszył się do 12,5% (2013;14,3). Przyczyną było przede wszystkim większe zapotrzebowanie na kapitał i związane z nim dokapitalizowanie, jak również utrzymująca się presja na rentowność.

Płynność finansowa netto działu samochodowego nadal znajdowała się na wysokim poziomie 17,6 (2013; 16,9) miliardów euro. Zapewnia to koncernowi wymaganą stabilność finansową i elastyczność niezbędne do dalszego wzrostu oraz konsekwentnego wdrażania Strategii 2018.

Wielkość inwestycji rzeczowych w dziale produkcji samochodów wzrosła nieznacznie o 0,2 punktu procentowego do 6,5%. Sprawia to, że Volkswagen nadal utrzymuje się na konkurencyjnym poziomie w docelowych granicach 6-7%. Oprócz inwestycji w fabryki Volkswagen zaangażował środki przede wszystkim w rozszerzenie palety modeli i sprawienie, by były one zgodne z wymogami ochrony środowiska, w prace nad pojazdami elektrycznymi oraz w modułowy system produkcji.
„Mając na uwadze skomplikowaną sytuację polityczną, zmiany społeczne i zaciętą konkurencję, dużym wyzwaniem z finansowego punktu widzenia będzie trwałe utrzymanie zyskowności, ścisłe przestrzeganie dyscypliny kosztowo-inwestycyjnej i skoncentrowanie uwagi na utrzymaniu właściwej stopy zwrotu”, powiedział Pötsch.

Marki i obszary działalności
Marka Volkswagen Samochody Osobowe osiągnęła w roku 2014 obroty o wartości 99,8 (2013; 99,4) miliarda euro – oznacza to wzrost o 0,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niższa sprzedaż na kurczącym się rynku Ameryki Południowej, malejący z powodu kryzysu popyt w Rosji, pogarszająca się (zwłaszcza w pierwszym półroczu) sytuacja w obszarze kursów walut i wyższe wydatki na nowe technologie odbiły się negatywnie na wyniku operacyjnym marki Volkswagen Samochody Osobowe. Wynik ten był o 417 milionów euro niższy i wyniósł 2,5 (2013; 2,9) miliarda euro. Większa sprzedaż i wzrost zysku chińskiej spółki joint-venture nie zostały w tych danych uwzględnione.

W wypadku Audi przychody ze sprzedaży wyniosły 53,8 (2013; 49,9) miliarda euro i okazały się o 7,8% lepsze niż w poprzednim roku, przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost liczby sprzedanych aut. Wynik operacyjny wzrósł do 5,2 (2013; 5,0) miliarda euro.
Pozytywny wpływ na niego miały wzrost sprzedaży i oszczędności materiałowe, z kolei wynik obciążyły inwestycje w nowe produkty i w nowe technologie oraz rozbudowa międzynarodowej sieci produkcji. Marka Audi osiągnęła operacyjną stopę zwrotu z inwestycji sięgającą 9,6% (2013; 10,1).

Obroty Skody wzrosły w 2014 roku o 13,9% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 11,8 (2013; 10,3) miliarda euro. Duża sprzedaż oraz niższe koszty materiałów spowodowały wzrost wyniku operacyjnego do 817 (2013; 522) milionów euro. Operacyjna stopa zwrotu z inwestycji zwiększyła się do 7,0% (2013; 5,1).

Seat osiągnął w 2014 roku obrót w wysokości 7,7 (2013; 6,9) miliarda euro. Wynik operacyjny poprawił się o 25 milionów euro osiągając 127 milionów euro. Wpłynęły na niego pozytywnie wzrost sprzedaży oraz niższe koszty materiałów, negatywnie zaś – wzrost wydatków na rozwój nowych produktów.

Od stycznia do grudnia 2014 roku Bentley osiągnął obroty w wysokości 1,7 miliarda euro, przewyższyły one te ubiegłoroczne o 4,0%. Z jednej strony marka odnotowała wzrost sprzedaży, z drugiej jednak zwiększyły się obciążenia z tytułu wahań kursów walutowych – w sumie wynik operacyjny wzrósł więc tylko nieznacznie do 170 (2013; 168) milionów euro. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 9,7% (2013; 10,0).

Porsche odnotowało w 2014 r. obrót w wysokości 17,2 (2013; 14,3) miliarda euro, co oznacza zwyżkę o 20,1%. Wynik operacyjny okazał się lepszy, mimo wzrostu wydatków na rozwój nowych technologii oraz podjęcia szerokich działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, a także mimo wyższych kosztów stałych spowodowanych rozbudową struktur do produkcji Macana, i wyniósł 2,7 (2013; 2,6) miliarda euro. Operacyjna stopa zwrotu z inwestycji sięgnęła 15,8% (2013; 18,0%).

Obroty marki Volkswagen Samochody Użytkowe osiągnęły w 2014 roku poziom zbliżony do roku poprzedniego i wyniosły 9,6 (2013; 9,4) miliarda euro. Dzięki zmniejszeniu wydatków na materiały wynik operacyjny wzrósł o 12,5% do 504 (2013; 448) milionów euro.

Scania odnotowała obroty w wysokości 10,4 (2013; 10,4) miliarda euro. Wynik operacyjny wyniósł 955 (2013; 974) milionów euro.

Obroty marki MAN sięgnęły poziomu 14,3 (2013; 15,9) miliarda euro, wynik operacyjny zaś zamknął się kwotą 384 (2013; 319) milionów euro. Przyczyną wzrostu była przede wszystkim działalność w obszarze inżynierii produkcji, która w poprzednim roku przygotowała grunt dla konkretnych projektów.

Volkswagen w zakresie usług finansowych osiągnął w roku 2014 wynik operacyjny w wysokości 1,7 (2013; 1,6) miliarda euro. Na całym świecie zawarto 4,9 miliona nowych umów kredytowych, leasingowych, serwisowych i ubezpieczeniowych (wzrost o 15,6%).

Winterkorn: „Naszym zdeklarowanym celem na 2015 rok jest osiągnięcie dalszego wzrostu sprzedaży, a także wzrostu obrotów i wyniku operacyjnego koncernu”.
Rok 2015 rozpoczął się dla koncernu Volkswagen bardzo obiecująco. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy sprzedano na całym świecie ponad 1,5 miliona samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, samochodów ciężarowych i autobusów. Oznacza to 1,6-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. „Spodziewamy się, że w całym 2015 roku sprzedaż, mimo nadal trudnych warunków rynkowych, umiarkowanie wzrośnie”, powiedział Prezes Zarządu Winterkorn, wskazując na rozpoczynającą się ofensywę produktową.

W tym roku marki należące do koncernu Volkswagen zaprezentują 50 nowych modeli, następców modeli już istniejących oraz aut zmodernizowanych. Są wśród nich tak ważne modele, jak nowy Touran, nowe Audi Q7 i Audi A4, Porsche 911 oraz Porsche Boxster Spyder, Skoda Superb, Seat Ibiza, a także Caddy i T6 przygotowane przez Volkswagen Samochody Użytkowe.

Największe wyzwania to trudna sytuacja rynkowa, silna konkurencja, niepewne stopy oprocentowania i kursy walut, jak również niestabilne ceny surowców. Koncern spodziewa się, że pozytywne wyniki przyniesie program wzrostu efektywności wszystkich marek oraz stosowanie konstrukcji modułowych.

Uwzględniając ogólną koniunkturę Volkswagen spodziewa się, że przychody koncernu wynikające ze sprzedaży wzrosną w 2015 roku do 4% w porównaniu z wynikiem roku poprzedniego. Szczególnej uwagi z punktu widzenia marki Volkswagen Samochody Użytkowe i działu Inżynierii Produkcji będzie wymagała sytuacja gospodarcza w Ameryce Łacińskiej oraz we wschodniej Europie.

W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej Volkswagen liczy w 2015 roku na osiągnięcie operacyjnej stopy zwrotu z inwestycji w wysokości od 5,5 do 6,5%. W dziale Samochodów Osobowych wskaźnik ten osiągnie, według przewidywań Volkswagen, wartość od 6 do 7%, z kolei w dziale Samochodów Użytkowych i Inżynierii Produkcji będzie to prawdopodobnie między 2,0 a 4,0%. Dla usług finansowych koncern zakłada taki sam wynik operacyjny jak w poprzednim roku.

„Nasze oczekiwania są celowo dość ostrożne – mimo świetnych wyników nie tracimy kontaktu z rzeczywistością – powiedział Winterkorn, ale jednocześnie dodał – znacie nas, nigdy nie poprzestajemy na minimum. Naszym zdeklarowanym celem na 2015 rok jest osiągnięcie dalszego wzrostu sprzedaży, a także wzrostu obrotów i wyniku operacyjnego koncernu”. Konsekwentne przestrzeganie dyscypliny w zakresie wydatków i inwestycji, a także stałe doskonalenie procesów produkcyjnych są dla koncernu Volkswagen ważnymi elementami programu Strategia 2018.

1) e-Up!: zużycie energii elektrycznej w kWh/100 km: 11,7 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w g/km: 0 w cyklu mieszanym, klasa efektywności: A
2) e-Golf: zużycie energii elektrycznej w kWh/100 km: 12,7 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w g/km: 0 w cyklu mieszanym, klasa efektywności: A
3) A3 e-tron: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: benzyna 1,7 – 1,5 l/100 km, zużycie energii elektrycznej w kWh/100 km: 12,4 – 11,4 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w g/km: 39-35 w cyklu mieszanym, klasa efektywności: A
4) Golf GTE: zużycie paliwa l/100 km: 1,5 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 35, klasa efektywności: A
5) Passat GTE – samochód nie jest jeszcze oferowany w sprzedaży. Dane tymczasowe: Passat Limousine GTE: zużycie paliwa w l/100 km w cyklu mieszanym: poniżej 21, emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: poniżej 45
6) Panamera E-Hybrid: zużycie paliwa w l/100 km: 3,1 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 71, zużycie energii elektrycznej kWh/100 km: 16,2 w cyklu mieszanym, klasa efektywności: A
7) Cayenne S E-Hybrid: zużycie paliwa w l/100 km: 3,4 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 79, zużycie energii elektrycznej kWh/100 km: 20,8 w cyklu mieszanym, klasa efektywności: A
8) XL1: zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym 0,9, zużycie energii elektrycznej w kWh/100 km: 7,2 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w g/km: 21 w cyklu mieszanym, klasa efektywności: A
9) Porsche 918 Spyder: zużycie paliwa w l/100 km 3,1-3,0 w cyklu mieszanym, emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 72-70, zużycie energii elektrycznej w kWh/100 km: 12,7, klasa efektywności: A

 

Volkswagen Group Polska

Related Articles